Vážení zákazníci,

využite výhody vernostného programu Start Fahion Club. Stačí, ak vyplníte registračný formulár na jednej z našich predajní. Po jeho vyplnení vám bude odovzdaná vernostná karta Start Fashion Club, ktorá obsahuje čiarový kód, vďaka čomu bude každý z vašich nákupov načítaný na vernostnú kartu Start Fashion Club a pri dosiahnutí určitej čiastky podľa tabuľky vás odmeníme zľavou na všetky vaše ďalšie nákupy. Uplatnenie prvej zľavy je možné na nasledujúci deň po nákupe. Získanú zľavu môžete využívať počas celého kalendárneho roka.

CELKOVÁ VÝŠKA NÁKUPOV V EURÁCH POSKYTNUTÁ ZĽAVA
500 – 999 5%
1 000 – 1 499 10%
1 500 – 1 999 15%
2 000 – 2 499 20%
2 500 a viac 25%

1 EURO = 1 BOD

Uvedené zľavy platia na všetok nezľavnený tovar. Na zľavnený tovar nie je poskytovaná ďalšia zľava, avšak za tieto nákupy sa vám taktiež pripočítajú body na vašu vernostnú kartu Start Fashion Club. Zľavy v rámci vernostného programu sa nedajú kombinovať s inými akciami, zľavami, zľavovými kupónmi, vouchermi a darčekovými poukážkami. Hodnotu voucheru nie je možné započítať do vernostného programu Start Fashion Club. Vernostná karta platí vo všetkých predajniach v sieti Start Fashion v rámci celého územia SR. Ak počas 12 mesiacov nezrealizujete na vernostnú kartu Start Fashion Club žiaden nákup, nárok na získané Start Fashion výhody vernostného programu Start Fashion Club zaniká.

Členstvo v Start Fashion Club

Členom klubu sa môže stať ľubovoľná fyzická osoba staršia ako 15 rokov s korešpondenčnou adresou na území SR spĺňajúca podmienky pre členstvo v Start Fashion Club. Svojím podpisom na registračnom formulári záujemca o členstvo v Start Fashion Club potvrdí svoj súhlas so všetkými pravidlami Start Fashion Club. Každému členovi Start Fashion Club môže byť vydaná iba jedna vernostná karta Start Fashion Club, ktorá je neprenosná a platí len na osobu registrovaného člena Start Fashion Club. Členstvo je bezplatné. Členstvo v Start Fashion Club vzniká vyplnením registračného formulára a jeho podpisom na základe slobodnej vôle, ktorú záujemca o členstvo vyjadrí svojím podpisom na registračnom formulári. Členom Start Fashion Club sa nemôže stať právnická osoba.

Vaše členstvo v Start Fashion Club zaniká z týchto dôvodov:

  1. ak člen Start Fashion Club uvedie úmyselne nesprávne alebo neúplné údaje v registračnom formulári;
  2. ak člen Star Fashion Club zneužije výhody, ktoré mu Start Fashion Club poskytuje;
  3. na základe písomnej žiadosti člena Start Fashion Club zaslanej buď poštou na adresu Start Group s.r.o., Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava alebo emailom na emailovú adresu marketing@startfashion.sk ;
  4. z dôvodu písomného odvolania súhlasu so spracovaním údajov pre marketingové účely v súlade s zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

VÝHODY PRE ČLENOV START FASHION CLUB

Zbierajte Vaše nákupy na vernostnú kartu Start Fashion Club a získajte percentuálne zľavy a ďalšie výhody Start Fashion Club.

Ďalšie ustanovenia Start Fashion Club

Prehlásenie Start Fashion Club k ochrane osobných údajov

Člen Start Fashion Club dáva svojím podpisom na registračný formulár svoj výslovný súhlas so zaradením a spracovaním všetkých vyplnených údajov v registračnom formulári, ako aj iných údajov získaných pri obchodnom styku – najmä všetkých údajov získaných pri komunikácii pri používaní vernostnej karty Start Fashion Club spoločnosti Start Group s.r.o., so sídlom Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO: 46 701 9991 (ďalej len prevádzkovateľ). Súhlas člena Start Fashion Club sa vzťahuje zároveň aj na spracovanie údajov pre marketingové účely v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, email a dátum narodenia podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ich archivácie na dobu 1 roka odo dňa udelenia súhlasu. Súhlas udeľuje člen dobrovoľne, a zároveň berie na vedomie, že údaje môžu byť spracované priamo spoločnosťou Start Group s.r.o. a jej dcérskymi spoločnosťami a použité na marketingové účely spoločnosti a jej zmluvných partnerov. V prípade, že člen Start Fashion Club bude mať záujem o vyradenie z evidencie, musí tak urobiť písomnou formou na adresu Start Group s.r.o., Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava alebo emailom na emailovú adresu marketing@startfashion.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním Vašich údajov pre účely marketingu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zaniká členstvo v Start Fashion Club, a zároveň platnosť vernostnej karty člena Start Fashion Club sa ruší. Každý člen Start Fashion Club je v prípade zmeny jeho osobných údajov, predovšetkým korešpondenčnej  adresy, povinný informovať o tejto zmene. Spoločnosť Start Group, s.r.o. neručí za doručenie zásielky Slovenskou poštou alebo iných prepravných spoločností a za škody vyplývajúce z tejto skutočnosti a taktiež nezodpovedá za škody vzniknuté oneskoreným oznámením zmeny osobných údajov člena Start Fashion Club.

Zmena a zánik klubu, záverečné ustanovenia

Spoločnosť Start Group s.r.o. a jej dcérske spoločnosti si vyhradzujú právo vernostný program Start Fashion Club, alebo jeho časť, kedykoľvek zmeniť, či ukončiť. O zmene, alebo ukončení vernostného programu Start Fashion Club bude spoločnosť včas informovať všetkých platných členov Start Fashion Club, najneskôr však 14 kalendárnych dní vopred.

Tieto podmienky a pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 1.6.2018